กิจกรรมวันคริสต์มาส ที่ทุกคนรอคอย!!

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ที่ทุกคนรอคอย!

กิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอ วันคริสต์มาส ในหัวข้อ “God With Us พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

กิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอ วันคริสต์มาส ในหัวข้อ “God With Us พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

กติกา

 1. ผู้ส่งผลงานเป็นสมาชิกของคริสตจักรพระคุณเต็มล้นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม
 3. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับวันคริสต์มาส ภายใต้หัวข้อ “God With Us พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ
 4. รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวีดีโอ ต้องอยู่ในรูปแบบ .MP4 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 1920×1080 พิกเซล
 5. ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมแข่งขัน ผ่านการอัพโหลดขึ้น Google Drive และส่ง URL ไฟล์วีดีโอมายังอีเมล info@agcthailand.org

เกณฑ์การตัดสิน

1. เนื้อหาถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อการแข่งขัน คลิปวิดีโอ สื่อถึงความหมายของคำว่า “God with us พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”
2. เทคนิคการนำเสนอและการดำเนินเรื่องมีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์
3. ผลงานทั้งภาพและเสียงมีคุณภาพดี
4. ดำเนินเรื่องราวหรือการแสดงที่สอดคล้องกับถ้อยคำของพระเจ้า

รางวัลการประกวด  

แบ่งออกเป็น 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท

กำหนดการประกวดคลิปวิดีโอ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. ผู้ส่งผลงานยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวด
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินกิจกรรมสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 3. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้าง ความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีตามที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนไว้
 5. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของคริสตจักรพระคุณเต็มล้น โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 8. หากผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
 9. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ได้
 10. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้แข่งขันทุกท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติ

สอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 093-212-5455

ในเวลาทำการของคริสตจักร
อังคาร – เสาร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. อาทิตย์ เวลา 08:30 – 13:00 น.