นิมิต & เป้าหมาย

นิมิตของคริสตจักร คือ การนำผู้คนเข้าสู่ชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้า

เป้าหมายของคริสตจักร คือ การได้ช่วยเหลือผู้คนให้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์และได้รับประสบการณ์ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างเขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐให้เขาเห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความปรารถนาที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจงานรับใช้แห่งข่าวประเสริฐของพระองค์