หลักข้อเชื่อ

เราเชื่อว่า มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่มีสามพระภาค – พระเจ้าพระบิดา, พระเจ้าพระบุตร, พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เปี่ยมไปด้วยความรัก, ความบริสุทธิ์ และความยุติธรรม

เราเชื่อว่า พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า เป็นพระวจนะที่ได้รับการดลใจให้เขียนขึ้นมา และมีความถูกต้องแม่นยำทุกประการ และเป็นคู่มือที่สมบูรณ์ที่สุดในการนำทางสำหรับทุกเรื่องของชีวิตเรา

เราเชื่อว่า ความบาปได้แยกเราทุกคนออกจากพระเจ้า และโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เรากลับมาคืนดีกันกับพระเจ้าได้

เราเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้า และเป็นมนุษย์ พระองค์ได้มากำเนิดในครรภ์ของนางมารีย์ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีย์ โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความบาป แต่พระองค์ทรงยอมรับเอาความบาปทั้งหมดของเราไปไว้ที่พระองค์ และพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ และได้ฟื้นขึ้นมาใหม่จากความตาย ในปัจจุบันนี้ พระองค์ได้นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในฐานะเป็นมหาปุโรหิต และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเรา

เราเชื่อว่า ความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้แก่มนุษย์ ของขวัญนี้จะมีผลกระทบต่อเราได้โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ และด้วยความเชื่อแบบนี้ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย

เราเชื่อว่า การบัพติสมาในน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า และเป็นการประกาศถึงความเชื่อของเราที่มีต่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

เราเชื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้คอยปลอบโยนเรา พระองค์ทรงนำเราในทุกด้านของชีวิตพระองค์ได้ทรงอวยพรเราแล้วด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการ และทรงเสริมกำลังเราให้เกิดผลฝ่ายพระวิญญาณอีกด้วย

เราเชื่อว่า พิธีมหาสนิทบริสุทธิ์ เป็นการเฉลิมฉลองถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู และเพื่อเป็นการระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้กระทำให้กับเราด้วยเช่นกัน

เราเชื่อว่า พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา รักษาร่างกายของเรา และทำให้เราเจริญรุ่งเรือง เพื่อที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในพระพร และมีชีวิตอยู่ในชัยชนะซึ่งจะทำให้เราสามารถมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือเขาได้

เราเชื่อว่า เราถูกเรียกให้นำข่าวประเสริฐออกไปประกาศแก่คนทั่วโลก

เราเชื่อว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้