คอร์ส 1 ออนไลน์

หลักสูตรเอมมาอูสคอร์สที่ 1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้หยั่งรากลึกลงในพื้นฐานความจริงของพันธสัญญาใหม่ ชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยความเชื่อที่อยู่ในใจคุณ พระเจ้าได้เปิดเผยพระเยซูและงานแห่งการไถ่ของพระองค์ไว้ในถ้อยคำของพระเจ้า เพื่อเราจะมีความเข้าใจในการไถ่นั้น และยอมให้ความจริงนี้เป็นตัวกำหนดความเชื่อของเรา เมื่อคุณได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความจริงเหล่านี้ ชีวิตของคุณจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่แผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ

เริ่มเรียน 10 ส.ค. - 13 ธ.ค. 2564

 1. หลักสูตรของเอมมาอูส มีค่าเรียน วิชาละ 1,000 บาท นักศึกษาจะต้องเรียน
  ให้ครบทุกวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน หรือจ่ายรายครั้ง 
  ครั้งละ 1,000 บาท ก่อนเริ่มต้นการเรียนวิชานั้นๆ (ดูปฏิทินการศึกษา)

 3. ค่าเรียนในแต่ละวิชาที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้

 4. เมื่อนักศึกษาทำการสมัครเรียนกับทางหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนวิชาที่ 1 ล่วงหน้ามาพร้อมกับการสมัครเรียน เพื่อสามารถเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ได้ทันทีหลังจากเปิดเรียน (ดูปฏิทินการศึกษา)

 5. หากนักศึกษามีความประสงค์จะชำระเต็มจำนวน นักศึกษาสามารถชำระเข้ามาได้พร้อมกับการสมัครเรียนหลักสูตร

คอร์ส 1 ออนไลน์

9,000 ฿ *สามารถแบ่งชำระ 1000.- / วิชาได้
 • 9 วิชา เพื่อปูพื้นฐานความเชื่อใหม่
 • เรียนรู้จักกับพระคุณ ความชอบธรรม รวมถึงการตีความหมายพระคัมภีร์
 • เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่

ระเบียบการ

หลักสูตรเอมมาอูส คอร์ส 1 ออนไลน์

ระเบียบนี้ประกอบไปด้วยแนวทางต่างๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนิมิตและจุดประสงค์ของหลักสูตรเอมมาอูสแนวทางต่างๆ นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เอมมาอูสแห่งนี้ เราคาดหวังว่านักศึกษาที่สมัครเรียนกับเราได้เห็นด้วยกับนิมิต และนโยบายของทางหลักสูตร และมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด

1. ทางเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร จะส่งบทเรียนให้ใน Google Classroom กับนักศึกษา ตามตารางปฏิทินการศึกษา โดยใน 1 วิชา จะแบ่งวีดีโอการสอน ออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 3 ตอน รวมทั้งหมด 12 ตอน ใน 1 วิชา

2. การสอน 1 ชุด ใช้เวลาในการเรียน ประมาณ 3 ชั่วโมง ในการเรียนให้ครบ 1 วิชานั้น นักศึกษาสามารถแบ่งเรียนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง และเรียนให้จบภายใน 2 อาทิตย์ ตามตารางปฏิทินการศึกษา

3. นักศึกษาจะต้องรับชมวีดีโอคำสอนในแต่ละวิชา ให้จบภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ วีดีโอคำสอนจะปิดให้รับชมหากเลยเวลาที่กำหนด หากนักศึกษาไม่สามารถรับชมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปิดระบบให้นักศึกษารับชมอีกครั้ง โดยหากนักศึกษาร้องขอเจ้าหน้าที่ในการเปิดวีดีโอคำสอน เนื่องจากไม่สามารถศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยร้องขอเกินกว่า 3 ครั้ง นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนให้จนจบหลักสูตรได้

4. นักศึกษาที่ร้องขอให้เปิดระบบในการรับชมบทเรียนอีกครั้ง จะสามารถเข้าถึงวีดีโอบทเรียนได้ในระยะเวลา 3 วันเท่านั้น และในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีผลต่อการเลื่อนระยะเวลาในการเรียนของวิชาถัดไป นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนวิชาถัดไปให้เสร็จตามตารางปฏิทินการศึกษาเหมือนเดิม

1. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อสอบท้ายวิชาให้กับนักศึกษาใน Google Classroom ในอาทิตย์ที่ 2 ของการเรียนในแต่ละวิชา

2. นักศึกษาสามารถเริ่มทำข้อสอบได้ หลังจากที่ดูวีดีโอการสอนทั้งหมด 4 ชุดเรียบร้อยแล้ว และนักศึกษาจะต้องทำข้อสอบให้เสร็จก่อนหมดวันสุดท้ายในการเรียนของวิชานั้น ๆ

3. ข้อสอบจะถูกลบออกจากชั้นเรียน หากนักศึกษาไม่ได้ทำข้อสอบตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดให้นักศึกษาทำข้อสอบอีกครั้ง โดยหากนักศึกษาทำข้อสอบล่าช้า เกินกว่า 3 ครั้ง นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบหลักสูตรได้

4. นักศึกษาจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนด คือ นักศึกษาจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 75% ของคะแนนรวมของวิชานั้น ๆ หากคะแนนไม่ถึงที่ทางหลักสูตรกำหนด มากกว่า 3 วิชา นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบหลักสูตรได้

 1. ทางหลักสูตร ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือบันทึกวีดีโอคำสอนที่ทางหลักสูตรได้เผยแพร่ไว้ในห้องเรียนกูเกิลคลาสรูม ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ
 2. โอการสอนของทางเอมมาอูสได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนของนักศึกษาส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้คัดลอกเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
 3. หากนักศึกษามีความต้องการสื่อการสอนทั้ง 9 วิชา นักศึกษาสามารถสั่งซื้อไฟล์เสียงคำสอน (ไม่ใช่วีดีโอ) ทั้ง 9 วิชาจากทางเจ้าหน้าที่ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไฟล์เสียงให้กับนักศึกษาในอาทิตย์สุดท้ายของชั้นเรียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถจัดวัน เวลาและสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ทางหลักสูตรได้กำหนดไว้ในแต่ละวิชา (สามารถตรวจสอบระยะเวลาได้ในปฏิทินการศึกษา คลิก)

นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Google Classroom ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อจะสามารถใช้งานและดาวน์โหลดสื่อการสอนที่จำเป็นในแต่ละวิชา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชั่น และสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ App Store รวมถึงเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์: https://classroom.google.com)

 1. นักศึกษาไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใดๆ กับทางหลักสูตร
 2.  นักศึกษาได้คะแนนสอบแต่ละวิชาตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 6 วิชา และในกรณีที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ต้องทำการสอบซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. หากมีการจัดพิธีสำเร็จการศึกษา (รับใบประกาศนียบัตรฯ) นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมสำเร็จการศึกษาคนละ 400 บาท นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
 4. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ “นักศึกษาเก่าหลักสูตรเอมมาอูส” จัดขึ้นได้
 5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องส่งคำพยานชีวิตที่ได้รับประสบการณ์จากการเรียนหลักสูตรเอมมาอูสให้แก่ทางหลักสูตรฯ และยินยอมให้ทางหลักสูตรฯ นำคำพยานชีวิตดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของคริสตจักรพระคุณเต็มล้น เมื่อทางหลักสูตรร้องขอเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัคร