คอร์ส 1

หลักสูตรเอมมาอูสคอร์สที่ 1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้หยั่งรากลึกลงในพื้นฐานความจริงของพันธสัญญาใหม่ ชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยความเชื่อที่อยู่ในใจคุณ พระเจ้าได้เปิดเผยพระเยซูและงานแห่งการไถ่ของพระองค์ไว้ในถ้อยคำของพระเจ้า เพื่อเราจะมีความเข้าใจในการไถ่นั้น และยอมให้ความจริงนี้เป็นตัวกำหนดความเชื่อของเรา เมื่อคุณได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความจริงเหล่านี้ ชีวิตของคุณจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่แผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณ

คอร์ส 2

หลักสูตรเอมมาอูสคอร์สที่ 2 นี้ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตระเตรียมและส่งเสริมคุณ ให้สามารถใช้ศักยภาพและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระเจ้าได้เรียกคุณให้เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นด้านการประกาศ   ข่าวประเสริฐหรืองานด้านธุรกิจอื่นๆและพระองค์ได้เปิดเผยถึงหลักการที่จำเป็นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพไว้อย่างชัดเจนในถ้อยคำของพระองค์ หลักการต่างๆเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาอันล้ำเลิศและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า

เมื่อหัวใจของคุณมีความมั่นคงในความจริงเหล่านี้ คุณจะสามารถสำแดงทุกสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ออกมาได้ และยังจะสามารถสร้างผลกระทบตามแนวทางของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้คนมากมาย ให้เราได้เตรียมคุณให้พร้อมเพื่อคุณจะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้

คอร์ส 3