คอร์ส 2

หลักสูตรเอมมาอูสคอร์สที่ 2 นี้ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตระเตรียมและส่งเสริมคุณ ให้สามารถใช้ศักยภาพและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระเจ้าได้เรียกคุณให้เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นด้านการประกาศ   ข่าวประเสริฐหรืองานด้านธุรกิจอื่นๆและพระองค์ได้เปิดเผยถึงหลักการที่จำเป็นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพไว้อย่างชัดเจนในถ้อยคำของพระองค์ หลักการต่างๆเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาอันล้ำเลิศและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า

เมื่อหัวใจของคุณมีความมั่นคงในความจริงเหล่านี้ คุณจะสามารถสำแดงทุกสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ออกมาได้ และยังจะสามารถสร้างผลกระทบตามแนวทางของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้คนมากมาย ให้เราได้เตรียมคุณให้พร้อมเพื่อคุณจะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้!

6 สิงหาคม 2567

 1. หลักสูตรของเอมมาอูส มีค่าเรียน วิชาละ 1,000 บาท นักศึกษาจะต้องเรียน
  ให้ครบทุกวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน หรือจ่ายรายครั้ง
  ครั้งละ 1,000 บาท ก่อนเริ่มต้นการเรียนวิชานั้นๆ (ดูปฏิทินการศึกษา)

 3. ค่าเรียนในแต่ละวิชาที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้

 4. เมื่อนักศึกษาทำการสมัครเรียนกับทางหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนวิชาที่ 1 ล่วงหน้ามาพร้อมกับการสมัครเรียน เพื่อสามารถเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ได้ทันทีหลังจากเปิดเรียน (ดูปฏิทินการศึกษา)

 5. หากนักศึกษามีความประสงค์จะชำระเต็มจำนวน นักศึกษาสามารถชำระเข้ามาได้พร้อมกับการสมัครเรียนหลักสูตร

คอร์ส 2

8,000 ฿ *สามารถแบ่งชำระ 1,000.- / วิชาได้
 • 8 วิชา เพื่อตระเตรียมคุณในแผนการของพระเจ้า
 • เปิดเผยสติปัญญาของพระเจ้า ที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • เรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • แบ่งชำระเป็นรายวิชาได้

ระเบียบการ

หลักสูตรเอมมาอูส คอร์ส 2 ออนไลน์

ระเบียบนี้ประกอบไปด้วยแนวทางต่างๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนิมิตและจุดประสงค์ของหลักสูตรเอมมาอูสแนวทางต่างๆ นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เอมมาอูสแห่งนี้ เราคาดหวังว่านักศึกษาที่สมัครเรียนกับเราจะเห็นด้วยกับนิมิต และนโยบายของทางหลักสูตร และมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด

คอร์ส 2 เรียนออนไลน์

1. ทางเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร จะส่งบทเรียนให้ใน Google Classroom กับนักศึกษา ตามตารางปฏิทินการศึกษา โดยใน 1 วิชา จะแบ่งวีดีโอการสอน ออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 3 ตอน รวมทั้งหมด 12 ตอน ใน 1 วิชา

2. การสอน 1 ชุด ใช้เวลาในการเรียน ประมาณ 3 ชั่วโมง ในการเรียนให้ครบ 1 วิชานั้น นักศึกษาสามารถแบ่งเรียนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง และเรียนให้จบภายใน 2 อาทิตย์ ตามตารางปฏิทินการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อสอบท้ายวิชาให้กับนักศึกษาใน Google Classroom ในอาทิตย์ที่ 2 ของการเรียนในแต่ละวิชา

2. นักศึกษาสามารถเริ่มทำข้อสอบได้ หลังจากที่ดูวีดีโอการสอนทั้งหมด 4 ชุดเรียบร้อยแล้ว และนักศึกษาจะต้องทำข้อสอบให้เสร็จก่อนหมดวันสุดท้ายในการเรียนของวิชานั้น ๆ

3. นักศึกษาจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนด คือ นักศึกษาจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า หรือเท่ากับ 75% ของคะแนนรวมของวิชานั้น ๆ หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษาจะต้องทำการสอบซ่อมตามที่ทางหลักสูตรกำหนดให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเรียนวิชาถัดไปได้

 1. ทางหลักสูตร ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือบันทึกวีดีโอคำสอนที่ทางหลักสูตรได้เผยแพร่ไว้ในห้องเรียนกูเกิลคลาสรูม ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ 
 2. วีดีโอการสอนของทางเอมมาอูสได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนของนักศึกษาส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้คัดลอกเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
 3. หากนักศึกษามีความต้องการสื่อการสอนทั้ง 8 วิชา นักศึกษาสามารถสั่งซื้อไฟล์เสียงคำสอน (ไม่ใช่วีดีโอ) ทั้ง 8 วิชาจากทางเจ้าหน้าที่ได้ โดยจะสั่งซื้อได้หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบครบทั้ง 8 วิชาแล้ว

นักศึกษาสามารถจัดวัน เวลาและสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ทางหลักสูตรได้กำหนดไว้ในแต่ละวิชา (สามารถตรวจสอบระยะเวลาได้ในปฏิทินการศึกษา คลิก)

นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Google Classroom ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ และจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อจะสามารถใช้งานและดาวน์โหลดสื่อการสอนที่จำเป็นในแต่ละวิชา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชั่น และสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ App Store รวมถึงเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์: https://classroom.google.com

 1. นักศึกษาไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ กับทางหลักสูตร
 2. นักศึกษาได้คะแนนสอบแต่ละวิชาตั้งแต่ 75% ขึ้นไป และในกรณีที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ต้องทำการสอบซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. หากมีการจัดพิธีสำเร็จการศึกษา (รับใบประกาศนียบัตรฯ) นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมสำเร็จการศึกษาคนละ 400 บาท นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
 4. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ “นักศึกษาเก่าหลักสูตรเอมมาอูส” จัดขึ้นได้
 5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องส่งคำพยานชีวิตที่ได้รับประสบการณ์จากการเรียนหลักสูตรเอมมาอูสให้แก่ทางหลักสูตรฯ และยินยอมให้ทางหลักสูตรฯ นำคำพยานชีวิตดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของคริสตจักรพระคุณเต็มล้น