คอร์ส 3

    

9 สิงหาคม 2024

 1. หลักสูตรของเอมมาอูส มีค่าเรียน วิชาละ 1,500 บาท นักศึกษาจะต้องเรียน
  ให้ครบทุกวิชาจึงจะสำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวน หรือจ่ายรายครั้ง
  ครั้งละ 1,500 บาท ก่อนเริ่มต้นการเรียนวิชานั้นๆ (ดูปฏิทินการศึกษา)

 3. ค่าเรียนในแต่ละวิชาที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้

 4. เมื่อนักศึกษาทำการสมัครเรียนกับทางหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนวิชาที่ 1 ล่วงหน้ามาพร้อมกับการสมัครเรียน เพื่อสามารถเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์ได้ทันทีหลังจากเปิดเรียน (ดูปฏิทินการศึกษา)

 5. หากนักศึกษามีความประสงค์จะชำระเต็มจำนวน นักศึกษาสามารถชำระเข้ามาได้พร้อมกับการสมัครเรียนหลักสูตร

คอร์ส 3

9,000 ฿ *สามารถแบ่งชำระ 1,500.- / วิชาได้
 • 6 วิชา เพื่อตระเตรียมคุณในแผนการของพระเจ้า
 • เปิดเผยสติปัญญาของพระเจ้า ที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • แบ่งชำระเป็นรายวิชาได้

ระเบียบการ

หลักสูตรเอมมาอูส คอร์ส 3

ระเบียบนี้ประกอบไปด้วยแนวทางต่างๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนิมิตและจุดประสงค์ของหลักสูตรเอมมาอูสแนวทางต่างๆ นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เอมมาอูสแห่งนี้ เราคาดหวังว่านักศึกษาที่สมัครเรียนกับเราจะเห็นด้วยกับนิมิต และนโยบายของทางหลักสูตร และมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัด

หมายเหตุ:

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับการเข้าเรียนจากทางหลักสูตรฯ จำเป็นจะต้องเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศจะไม่สามารถเรียนได้

คอร์ส 3 เรียน

การสมัครเรียนหลักสูตรเอมมาอูสคอร์ส 3 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเอมมาอูสคอร์ส 1 และ 2 แล้วเท่านั้น

หลักสูตรเอมมาอูสคอร์ส 3 เป็นหลักสูตร 5 เดือน ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกคาบเรียนตลอดระยะเวลา 5 เดือน และไม่สามารถเลือกเรียนเฉพาะบางวิชาได้

 1. เวลาเรียน:วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
 2. การเรียนในแต่ละครั้งจะแบ่งออกเป็น 3 คาบ แต่ละคาบใช้เวลาเรียน 50 นาที
 3. และจะมีการพัก 10 นาทีระหว่างทุกคาบเรียน 
 4. แต่ละคาบเรียนจะเริ่มตรงเวลา
 1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกคาบ และทุกคาบเรียนจะมีการเช็คชื่อผู้เข้าเรียน
 2. นักศึกษาสามารถขาดหรือลาเรียนได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวิชา และจะต้องแจ้งให้ทางหลักสูตรฯ ทราบล่วงหน้า หากขาดหรือลาเรียนเกินกว่า 1 ครั้งต่อวิชา นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบทั้งหลักสูตรได้
 3. ชั้นเรียนในวันศุกร์จะเริ่มเวลา 18.00 น. และชั้นเรียนในวันเสาร์จะเริ่มเวลา 09.00 น. นักศึกษาที่เข้าห้องเรียนช้าเกิน 10 นาทีจะนับว่าสายในคาบเรียนนั้น
 4. แต่ละคาบจะมีการพัก 10 นาที หากนักศึกษาท่านใดเข้าห้องเรียนช้าจะนับว่าสายในคาบเรียนนั้น
 5. นักศึกษาที่เข้าห้องเรียนสายเกิน 9 ครั้งตลอดทั้งหลักสูตรจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบทั้งหลักสูตรได้
 1. นักศึกษาไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในขณะที่มีการเรียนการสอน จะอนุโลมให้ใช้ได้เฉพาะการเปิดข้อพระคัมภีร์เพื่อการเรียนเท่านั้น
 2. นักศึกษาสามารถนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมาใช้ในห้องเรียนได้ หากใช้เพื่อจุดประสงค์ของการเรียน
 3. นักศึกษาไม่สามารถนำเพื่อนหรือบุตรหลานเข้ามาในห้องเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
 4. นักศึกษาสามารถนำเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนได้แต่จะต้องระวังไม่ให้เกิดความสกปรก หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายและเป็นที่รบกวนต่อผู้อื่น
 5. นักศึกษาทุกท่านจะต้องแสดงความประพฤติในทางที่ดี และงดการกระทำทุกชนิดที่จะทำให้เกิดการรบกวนในการเรียนของนักศึกษาท่านอื่น
 6. นักศึกษาจะต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ (ฟองน้ำ) และกางเกงขาสั้น หรือชุดที่สั้นรัดรูปมาเรียน
 7. ทางหลักสูตรฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำการบันทึกเสียงหรือภาพในระหว่างการสอน
 1. นักศึกษาจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือทำการสอบตามที่ผู้สอนได้มอบให้ และจะต้องทำตามวิธีที่ผู้สอนได้กำหนดไว้
 2. นักศึกษาที่ส่งงานไม่ครบจะไม่สามารถเรียนต่อให้จบทั้งหลักสูตรได้

 

 1. นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียน 1,500 บาท/รายวิชา
 2. นักศึกษาจะต้องชำระค่าเรียนภายในวันแรกของแต่ละวิชา (หรือทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้)
 3. ค่าเล่าเรียนที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถขอรับคืนได้
 1. ทางหลักสูตรฯ ได้ทำการบันทึกเสียงสำหรับการสอนของทุกวิชาเพื่อจำหน่ายให้แก่นักศึกษาเท่านั้น
 2. ไฟล์เสียงการสอนของทางหลักสูตรฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนของนักศึกษาส่วนบุคคลเท่านั้น ทางหลักสูตรฯ ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอก จำหน่าย หรือส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

นักศึกษาทุกท่านจำเป็นต้องเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรและเป็นการแสดงว่านักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร

ข้อกำหนดสำหรับการเรียนผ่านระบบ Zoom ระเบียบในการเรียน

 1. เข้าเรียนตรงเวลา (เกณฑ์การขาด ลา สาย เป็นแบบเดียวกันกับการเรียนในชั้นเรียน)
 2. ตั้งชื่อ-นามสกุลจริง ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน เพื่อสะดวกต่อการเช็คชื่อเข้าเรียน
 3. ต้องเปิดกล้องในระว่างเรียนตลอดเวลา (ปิดไมโครโฟน)
 4. อยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกรบกวน
 5. ไม่สามารถเรียนในระหว่างการขับรถได้
 6. ไม่สามารถเชิญชวนคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษามาเข้าร่วมการเรียนได้
 7. ห้ามส่งต่อลิ้งก์ของชั้นเรียนให้แก่ผู้อื่น